Image Map

Obiective

În conformitate cu prevederile HG nr. 583/2015, scopul Programului EURATOM-RO îl reprezintă susținerea participării instituțiilor de cercetare românești la Programul de cercetare și formare al Comunității Europene pentru Energie Atomică (EURATOM) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare ORIZONT 2020 în vederea creșterii capacității naționale de cercetare și a vizibilității cercetării românești în domeniul fisiunii nucleare și radioprotecției.

Obiectivele generale ale Programului EURATOM-RO derivă din cele ale Programului 5 și ale Subprogramului 5.2, conform cu prevederile HG nr. 583/2015:

 • să sprijine securitatea sistemelor nucleare;
 • să contribuie la dezvoltarea unor soluții sigure pe termen mai lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale, inclusiv depozitarea geologică finală, precum și separarea și transmutarea;
 • să sprijine dezvoltarea și sustenabilitatea expertizei și excelenței în sectorul nuclear la nivelul Uniunii;
 • să sprijine radioprotecția, în particular în domeniul dozelor joase de iradiere, dezvoltarea de aplicații medicale ale radiațiilor şi a managementului urgenţelor, inclusiv, printre altele, furnizarea și utilizarea în condiții de siguranță și de securitate a radioizotopilor;
 • să promoveze inovarea și competitivitatea industrială;
 • să asigure disponibilitatea și utilizarea infrastructurilor de cercetare de relevanță paneuropeană.
 • identificarea de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale la nivel naţional, european şi mondial specifice activităților EURATOM;
 • utilizarea resurselor de CD prin participarea în comun, în cadrul EURATOM, la soluționarea problemelor de interes strategic pentru România;
 • obținerea de rezultate științifice vizibile și cu impact, transfer de cunoștințe și tehnologii cu aplicații strategice;
 • comunicarea eficientă între instituțiile de cercetare, de învățământ, industriale și economice din România, prin popularizarea rezultatelor științifice obținute in cadrul EURATOM.

Obiectivele specifice ale Programului EURATOM-RO Fisiune sunt următoarele:

 • întărirea participării instituțiilor românești in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare si de asemenea in cadrul campaniilor experimentele desfasurate in cadrul EURATOM aflate în derulare sau care vor fi initiate in cadrul consortiului;
 • creșterea output-ului științific prin creșterea numărului de publicații în reviste cotate ISI și de comunicări la conferințe internaționale de prestigiu;
 • creșterea potențialului aplicativ al cercetărilor prin elaborarea de măsuri practice pentru protecţia efectivă a populaţiei şi mediului;
 • creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare existente și o valorificare cât mai bună a potențialului și resurselor naționale de cercetare-dezvoltare în domeniu;
 • stimularea formării de parteneriate și consorții între unități de cercetare-dezvoltare și unități economice în vederea participării la activitățile EURATOM;
 • formarea și dezvoltarea competențelor naționale în domeniul fisiunii nucleare şi radioprotecţiei;
 • incurajarea participarii la activități de cercetare (multidisciplinare, integrative în comun și/sau coordonate, în special cu privire la riscurile pe care le implică dozele scăzute datorate expunerii în mediul industrial, medical sau în mediul înconjurător, precum și la gestionarea situațiilor de urgență legate de accidente care implică radiații și la radioecologie, în scopul furnizării unei baze științifice și tehnologice paneuropene pentru un sistem de protecție robust, echitabil și acceptabil din punct de vedere social;
 • stimularea activităților de cercetare privind aplicațiile medicale ale radiațiilor ionizante și abordarea aspectelor legate de securitatea operațională a radioprotecției și a utilizării acestora.
 • stimularea si dezvoltarea excelentei stiintifice si a comunicării cu toate persoanele interesate din domeniul radioprotectiei
 • formarea de tineri specialiști prin implicarea crescută a studenților, tinerilor absovenți, masteranzilor, doctoranzilor în proiectele de cercetare EURATOM și pregătirea de teze de disertație, masterat și doctorat în tematicile proiectelor;
 • implicarea crescută a mediului economic și de afaceri printr-o informare corespunzătoare privind necesitățile în cadrul proiectelor precum și despre licitațiile și cererile de oferte lansate de EURATOM;
 • încurajarea participării la cercetările multi- și interdiscipinare care se desfășoară în cadrul EURATOM, cu posibile aplicații în domenii de interes public din România;
 • o mai bună comunicare și promovare a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor în mediul educațional și pentru publicul larg prin organizarea de activități specifice.


Copyright © 2024 Institutul de Fizica Atomica